Prekmurje in Prlekija, ki skupaj tvorita statistično regijo Pomurje,  skupaj obsegata 1.336 km2, kar pomeni 6,6 % vsega slovenskega ozemlja. Da gre s kar 54.642 ha njiv in vrtov, 25.800 ha gozdov, 24.983 ha travinja ter 7.200 ha sadovnjakov in vinogradov  za najbolj kmetijsko regijo, priča tudi podatek, da je v regiji kar 22 % vseh slovenskih njiv in vrtov, 13 % sadovnjakov, 12 % vinogradov ter  8 % travnikov in pašnikov.

Vendar regija niti v smislu velikosti kmetijskih gospodarstev, niti po starostni strukturi, ne odstopa od slovenskega povprečja, prej nasprotno: Kmetijskih gospodarstva, manjša od 5 ha, namreč še vedno predstavljajo 71 % vseh, manjša od 10 ha pa kar 88 %.  Le 12 % je takih, ki imajo več kot  10 ha in vsega 4 % več kot 20 ha. Povprečna starost gospodarja kot nosilca družinskih kmetij je v Pomurju 57 let.

Tudi kar zadeva število subvecijskih vlog so te v upadanju,kar sicer po eni strani pomeni zmanjšanje števila kmetijskih gospodarstev, po drugi pa koncentracijo oz. povečevanje obstoječih perspektivnih. Še leta 2005 je subvencijske vloge oddalo 9.638 kmetijskih gospodarstev, čez pet let (2010) slabih 1.500 manj, leta 2015 je bilo 6.908 vlagateljev, lani pa 6.773 oziroma v zadnjem desetletju za skoraj tri tisoč manj. Mnogi so prepričani, d je to ob dejstvu, da se skupno število hektarjev obdelovalnih površin na kmetiji v Pomurju povečuje, zaradi pozidav in zaraščanja za zmanjšuje skupno število hektarjev, povečuje pa obseg varovanih območij (ob Krajinskem parku Goričko in Naturi 2000 sedaj na 8.764 dodatnih nektarjih še Biosferno območje Mura. Slednjo sicer skupaj obsega 17.570 ha, a je bilo dobrih 8.800 ha že sedaj pod območjem Nature 2000).

Med pozitivnimi trendi pomurskega kmetijstva velja izpostaviti povečanje števila mladih kmetov, z rastlinjaki in plastenjaki se povečujejo hektarji pokritih površin in zasejanimi z alternativnimi kulturami ter ekološko pridelavo, povečuje pa se tudi število dopolnilnih dejavnosti (od 134 2010 na 620 lansko leto), in kar je še kako pomembno: črpanje neposrednih plačil in investicijskega denarje poteka v skladu s pričakovanji.