Na današnjem volilnem občnem zboru Kmetijske zadruge (KZ) Ptuj, ki velja tako po teritorialnem obsegu kakor tudi skupnih prihodkih za eno največjih zadrug v Sloveniji, zato je – kot se je izrazil predsednik Zadružne zveze Slovenije (ZZS) Peter Vrisk, »… za celotni slovenski zadružni prostor kot svetilnik«, po 20 letih oziroma petih zaporednih mandatih z mesta predsednika poslovil Marjan Hergan. Zamenjal ga je 52-letni Marjan Kramberger iz kraja Ciglence pri Sp. Dupleku. Kramberger je bil nekoč že predsednik KZ Korena, ki jo je leta 2004 pripojila prav ptujska zadruga. Novi predsednik kmetuje za 70-hektarski družinski kmetiji, kjer se s 60 kravami molznicami ukvarjajo s prirejo mleka, vse govedi v hlevu pa imajo 220.

Današnji občni zbor, na katerem so izvolili tudi nove člane upravnega in nadzornega odbora, je bil pomemben po še nečem: udeležil se ga je tudi direktor Mlekarske zadruge Ptuj Janko Petrovič, ki je vodenje specializirane mlekarske zadruge prevzel z letošnjim letom. Leta 1992 pa je ta zadruga nastala z izločitvijo dejavnosti organizacije odkupa mleka na širšem Ptujskem prav iz KZ Ptuj. Vsi so prepričani, da se začenja novo obdobje skupnega sodelovanja tamkajšnjih zadrug, za kar doslej ne moremo zapisati.

Več o dogajanju z občnega zbora KZ Ptuj, ki ima v 12 področnih zadrugah 1.007 članov in dve hčerinski družbi ter je lani skupaj ustvarila 47 milijonov evrov prihodkov, v eni od prihodnjih številk Kmečkega glasa.