Vreme Naročite se
Kmetija Unuk, Zgornje Jablane na Dravskem polju: Bučno olje nadomestilo sladkor
Dopolnilni dejavnosti strojnih storitev uspešno zaokrožujejo z bučnim oljem in fotovoltaiko.
Geza Grabar
Kmečki glas

Ponedeljek, 11. oktober 2021 ob 11:21

Odpri galerijo

Mlajša generacija (od leve): Lara, Nina, Bojan in spredaj Lina.

V enem od slikovitih krajev v občini Kidričevo je tudi kmetija Unuk, znana tudi po starem  hišnem imenu Bohakovi. Milan, ki je pred tremi leti kmetijo predal svojemu mlajšemu sinu Bojanu,  v šali pove, da točno tudi sam ne ve, kako dolgo že.

Se pa dobro spominja, da so pridelki s sicer precej peščene zemlje, ki prevladuje, in živina, ki so je redili za mleko ali pitali za meso, kokoši pa so imeli za jajca, že od nekdaj pomenili glavni vir preživetja. Vloga kmetij je bila nekoč v prvi vrsti samooskrbna številčnih družin.

Ko je na kmetiji začel delati tudi Milan  – bilo je v 70. letih, je bila z okrog 10 hektarji zemlje in nekaj repi v hlevu.

Danes se poljedelsko-govedorejska kmetija Unuk s 80 hektarji njiv in 150 glav živine, od tega je 50 krav molznic za prirejo mleka, ki ga na leto prodajo okrog 400.000 litrov, uvršča med večje v Podravju. Brez – trenutno že treh dopolnilnih dejavnosti, bi težko tako hitro organsko rastli.

 

Zasuk v novo dejavnost

Uvideli so, da na dolgi rok kljub temu obsegu zaradi kroničnega pomanjkanja obdelovalnih površin za širitev ne bodo konkurenčni na trgu. Zaradi solidnega strojnega parka, ki se nenehno  izpopolnjuje in posodablja, so že od nekdaj ponujali strojne storitve. Najprej klasične v oranju, setvi in spravilu, potem so postavili 15-tonsko sušilnico za žita, danes so uporabnikom na razpolago tudi s seneno linijo in gozdarsko mehanizacijo.

Njihova druga dopolnilna dejavnost  je prodaja bučnega olja, pred devetimi leti pa so na streho hleva namestili še 50-kilovatno sončno elektrarno. Nosilec vseh je Milan.  »Potem, ko smo bili zaradi zaprtja tovarne sladkorja v Ormožu tudi mi primorani v opustitev pridelave sladkorne pese, smo jo v kolobarju nadomestili z bučami za olje. Letos smo jih pridelovali že na osmih hektarji,« pravi. Prehod na buče, ki so jih nekoč za svoje potrebe imeli na  praktično vsaki kmetiji, ni bila zahtevna. A so morali osvojiti agrotehniko v njeni pridelavi, saj obvladati plevel in bolezni buč na nekaj arih ni enako nekaj hektarjem. Korak iti s časom je pomenila tudi odločitev za fotovoltaiko.

»Prav cuker repa, ki smo jo na kmetiji pridelovali od začetka, torej leta 1977, je tudi naši kmetiji ob veliki pomoči stroke prinesla odločilni napredek: pozorni smo postali na kislost zemlje in jo odpravljali z apnenjem. S saturacijskim muljem iz cuker fabrike ter strniščnimi in drugimi dosevki kot zelenim gnojenjem smo povečevali tudi humus v tleh, točno smo se držali tudi kolobarja. Prej tega na tak način nismo bili vajeni,« prizna in doda, da je zato sladkorna pesa med kmete v tem smislu vnesla veliko napredka. Škoda, da ta poljščina v gospodarstvu nima večje podpore, saj je njena setev z odpravo kvot za sladkor EU od leta 2017 spet dovoljena tudi pri nas, še doda.

 

S humusom nad sušo

Sicer pa tudi Unukovi – prevzemnik Bojan ni bil »mladi«, saj že s svojim MID za to ni imel pogojev,  glavnino poljščin namenijo za pridelavo krme  za živino, ki jo imajo v hlevu. Največ prav kurzi: za silažo in zrnje je imajo  blizu 30 hektarjev, strnim žitom namenijo 20 hektarjev, poleg bučam za olje precej tudi travno-deteljnim mešanicam, oljni ogrščici,...

Ker ima Dravsko poje izrazito prodnato strukturo tal in se ob vročih poletjih že ob malih mankih padavinah srečujejo s posledicami suš, negativni vpliv slednje na poljščine skušajo čimbolj omiliti s povečanjem humusa v tleh. Najbolj z gnojenjem tal s hlevskim gnojem. Glede na obseg črede goveje živine jim to uspeva. Ker so tačas sredi gradnje več kot 300 tisoč evrov vrednega hleva na prosto rejo za 100 govejih pitancev, s tem ne bo težav tudi v prihodnje.  Zagovarjajo tudi načrtovano gradnjo namakalnega sistema v občini.

Se pa nenehno otepajo pomanjkanja kmetijske zemlje za prepotrebno širitev, enako omejitvami zaradi kmetovanja na vodovarstvenem območju, kamor je zaradi številnih vodnih zajetij v najožjem in širšem pasu uvrščeno praktično celotno Dravsko poje med Mariborom in Ptujem.

»Zaradi poletne suše in slabega vznika zaradi hladne pomladi, je letina buč spet zelo skromna,« pravi sogovornik. Ker je s ceno 1,35 evra za kilogram mokrih oziroma 3,30 evra suhih »bubic«, kakor v Podravju pravijo bučnemu semenu, prodaja ni zanimiva, njive z bučami ne  povečujejo več. Na področju prodaje tržnih viškov krepijo sodelovanje z zadrugami – kmetijskima Sloga in Ptuj ter ptujsko mlekarsko. Marsikatero strokovno pomoč pa jim nudijo svetovalci KGZ Ptuj. Pri dopolnilnih Slavica Strelec.

 

Milan Unuk: Pridelava buč na Dravskem polju je zahtevna. Milan Unuk: Pridelava buč na Dravskem polju je zahtevna.

Vpliv letine na kakovost

Prodaja bučnega olja pa zaradi nasičenega trga več ni tako samoumevna kot nekoč, pravi.  »Sami približno polovico pridelka buč namenimo v oljarni Veselič v Moškanjcih  za stiskanje v olje, ki ga  tudi doma prodamo, drugo polovico bubic pa prodamo kot surovino oljarnam.« Kupcem je kot 100 % čisto na voljo v dveh pakiranjih v plastenkah – litrskem in pollitrskem.

Bučno olje je trenutno njihov paradni konj. Bučno olje je trenutno njihov paradni konj.

Kakovost bučnega olja iz lastnih pridelanih oljnih buč redno preverjajo tudi na ocenjevanjih. Najpogosteje so ta v okviru festivala Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju. Kljub temu, da se je  vsako leto lotijo z namenom pridelati najbolj kakovostno surovino z ustaljeno agrotehniko, ki vključuje tudi mehansko uničenje plevelov z motiko, se glede na letino olje v niansah pri izkušenih ocenjevalcih razlikuje. Ob kopici izmenično osvojenih zlatih in srebrnih  priznanjih jim  ostaja  izziv pridobiti si znak kakovosti za trikrat zapored osvojeno zlato priznanje.

Milan Unuk velja za enega od najbolj poznanih kmečkih aktivistov. Tri mandate je bil predsednik ptujske območne enote KGZS, predsednik KZ Lovrenc na Dravskem polju, po strokovnem  tajniku Sindikata kmetov Slovenije je sedaj njegov podpredsednik. Vrsto let je tudi na čelu Strojnega krožka Dravsko polje. Tudi ostali v družini – sin Bojan, snaha Nina ter vnukinji Lara in Lina najdejo čas tudi za društvene aktivnosti. Žena Darinka pa je dolgoletni blagajnik Društva podeželskih žena in deklet občine Kidričevo.

Lara in Lina. Lara in Lina.     

 

Državno zemljo (tudi) kmetom

Njegovo stališče do nujnih sprememb kmetijske zemljiške politike, saj so najboljši kompleksi državne zemlje v ravnini v dolgoročnem zakupu kmetijskih gospodarskih družb – nekatera več niso v domači lasti, do njih pa ne morejo perspektivni slovenski kmetje, je ostro.

»Okrog 6.000 hektarjev prostih državnih zemljišč slabše kakovosti in pretežno na gričevnatih območjih, za katera zaradi oteženega kmetovanja ni zanimanja za zakup,  naj zakupijo velika kmetijska podjetja.   Po več desetletij zakupa naj sedaj nekaj ravninske prepustijo kmetom. Pa bomo videli, ali se jim bo primerjava s kmeti o njihovi učinkovitosti še zdela korektna. Dejstvo je, da so družinske kmetije tiste, ki predstavljajo steber prehranske varnosti, ne pa podjetja. Nekaj državne zemlje naj se sprosti,  in se jo razdeli med perspektivne mlade kmete, ki bodo s svojim znanjem in energijo poskrbeli za razvoj. In to ne samo poljedelstva, kar večinoma počno velika podjetja, pač pa tudi oziroma predvsem živinoreje.  Postavlja se vprašanje, ali Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov še opravlja funkcijo, za katero je bil ustanovljen, ali deluje v interesu slovenskega kmeta. Ali pa deluje samo v interesu kapitala?« Unuk je še prepričan, da mora Sklad igrati odločilno vlogo pri upravljanju in prometu z državnimi kmetijskimi zemljišči v korist razvoja slovenskega kmetijstva in nacionalne varnosti ter samooskrbe. 

 

 

 

 

Galerija slik

Zadnje objave

Thu, 21. Oct 2021 at 16:16

307 ogledov

Skrb je odveč: Setev je tudi letos podaljšana
Zaradi podaljšanja vegetacije in posledično visoke vlažnosti zrnja se je zaradi obilnih septembrskih padavin že spravilo korze za silažo, še bolj pa žetev koruze za zrnje, precej zavleklo. Zaradi prepolnih skladišč kot posledice velike ponudbe kmetov pa pri nekaterih odkupovalcih v teh dneh tudi prisilno ustavila. Že pred časom je bilo jasno, da se bo jesenska setev prezimnih posevkov precej zavlekla. Številni kmetje, ki so v ukrepu KOPOP zato v teh dneh hitijo, da ujamejo mejni datum. Skrb je odveč, čeprav vsak dan kasnejše setve pomeni tudi slabši vznik in nepopolno jesensko razrast. »Zato Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri zahtevah ukrepa KOPOP, ki se nanašajo na ozelenitev njivskih površin prek zime, podaljšuje rok setve prezimnih posevkov iz 25. oktobra 2021 na 15. november 2021,« so sporočili iz kmetijskega ministrstva.   Dodali so še, da se začetek roka, ko mora zelena odeja pokrivati njivske površine, iz 15. novembra prestavi na 5. december.       

Wed, 20. Oct 2021 at 15:00

130 ogledov

Kmetija Kosi, Dobrava pri Ormožu: Dopolnilne dejavnosti za stabilnost kmetije
Igerčeva kmetija, kakor jo poznajo domačini, je bila že od nekdaj med največjimi in najbolj naprednimi. Imela je nekoč največji dovoljeni obseg, zemljiški maksimum, ki je znašal 10 hektarjev. Danes jih Kosijevi, kakor se kmetija imenuje s primožitvijo Mirka 1984. k hiši, obdelujejo 35 hektarjev. Tretjina površin je v zakupu od tistih, ki so prenehali s kmetovanjem. »Ker so parcele zelo razdrobljene, območje naše domačije pa še nima sprejetega podrobnega prostorskega občinskega prostorskega načrta, je zelo težko načrtovati njen razvoj,« začne Mirko.   Kmetija Je poljedelsko-živinorejska. Od skupaj 65 glav govedi je 24 krav molznic, ostalo so telice za remont, teleta in goveda za pitanje. Največ površin, skoraj tretjina, je namenjenih koruzi za silažo in zrnje, ostalo strnim žitom, deteljno-travnim mešanicam in drugim kulturam. »Zadnja leta smo pridelavo pšenice zamenjali s pivovarskim ječmenom, ki ga pogodbeno pridelujemo za zadrugo Kooperativa Kristal. Od 8 do 10 hektarjev ga posejemo. Do šest pa namenimo še sladkorni pesi, ki jo pridelujemo za isto zadrugo.« Ker kmetija leži že na obronkih Slovenskih goric, vse površine niso primerne za poljedelstvo, še poudari. Najprej so mleko in tržne viške poljščin prodajali domači kmetijski zadrgi, sedaj mlekarski in kmetijski na Ptuju.    Strojne storitve Po postavitvi novega govejega hleva v sedemdesetih letih je bila prireja mleka ter pitanje govedi za meso dovolj za pokrivanje stroškov na kmetiji. Tudi za dva zavarovanca  iz kmetijske dejavnosti. Njega in žene Marije, ki poleg vsega ves čas tudi pridno gospodinji.  »Ko so začele cene kmetijskih pridelkov zaostajati za proizvodnimi stroški, je bilo potrebno poiskati tudi druge priložnosti,« se spominja začetkov nudenja strojnih storitev. Začeli smo jih s  kombajnom za spravilo sladkorne pese. Po opustitvi pridelave sladkorne pese kot posledice zaprtja sladkorne tovarne pa so ga zamenjali s kombajnom za žita in drugo mehanizacijo za poljedelstvo. Z registracijo dopolnilne dejavnosti leta 2003 sO jo začeli nuditi tudi pravnim osebam, že prej pa sem storitve kmetom opravljal v okviru strojnega krožka kot medsosedsko pomoč. Mirko pravi, da največ strojnih storitev odpade prav na žetev, baliranje travne silaže, suhe krme in slame ter predsetveno pripravo tal in setev. Že vrsto let pa Kosijevi opravljajo tudi lokalno zimsko službo.   Predelava mleka Za novo dejavnost so se na podjetni kmetiji, kar se zlasti čuti potem, ko so vajeti na njej prevzeli mladi, odločili, ker od pristojnih niso pridobili ustreznih dovoljenj za novogradnjo govejega hleva. Kmetija se namreč nahaja na samem, na robu manjšega gozda. »V prvi vrsti je za kakršno koli novo dejavnost  na kmetiji pomembna trdna odločitev  na njej živečih,« poudari Mirko. Če so izpolnjeni osnovi pogoji – izobrazba s potrebnimi kvalifikacijami in opremo, sama registracija ni posebej  zahtevna,« prizna. Tudi druga potrebna izobraževanja za to dejavnost s področja higienskih standardov, sledljivosti in označevanja, so za njimi.  Ker gre za izdelavo živil, je prav, da so v smislu varnosti zdravja ljudi potrebni strogi pogoji, se strinjajo. Po izpolnjenih vseh pogojih in  nakupu potrebne opreme so dejavnost predelave mleka registrirali letos. »Ob strokovni pomoči KGZ Ptuj je šlo lažje,« doda snaha Sonja. Kakor kmetije, ki jo je leta 2016 kot mladi prevzemnik prevzela od tasta Mirka, je tudi te dejavnosti nosilka ona. Nosilec dopolnilne dejavnosti s kmetijsko mehanizacijo, ki  pa jo v večini opravi za polovični delovni čas zaposleni sin Dušan, pa ostaja Mirko. Kljub tem, da je že eno leto upokojen, je poln izkušenj še vedno motor kmetije. »Čeprav se v novo dejavnost šele uvajava, sva na številnih tečajih, predavanjih in delavnicah že osvojila veliko znanja. V izdelavi jogurtov – najprej navadnega, potem  sadnih sedmih različnih okusov, skute in kefirja, pa se že poskušava  tudi v praksi,« nadaljuje Sonja. V pričakovanju predelave.... Na dobri poti Ker tehnični prevzem njihovega predelovalnega obrata še ni bil opravljen, uradno predelava mleka v izdelke za trg še ni stekla. A to ne pomeni, da se v paleti njih praktično ne poskušajo.   Za dvoje svojih izdelkov – za sadni in navadni jogurt, so kakovost letos preverili tudi na ocenjevanju Dobrote slovenskih kmetij na Ptuj. Za jagodnega so prejeli  zlato, za navadnega pa bronasto priznanje. Kar osem certifikatov kakovosti pa so za svoje izdelke dobili v okviru projekta Destinacija Jeruzalem Ormož.    Začetek je več kot spodbuden.  Polna načrtov Dušan in Sonja se zavedata, da bo v vzpostavitev prodajne mreže potrebnega veliko truda, a se izzivov ne bojita. Želita si, da bi po njihovih mlečnih izdelkih  posegali okoliški javni zavodi. Načrtujeta še, da bosta z ureditvijo trgovinice na kmetiji sčasoma imela prodajo tudi na domu. Mimo namreč vodi Ormoška vinska turistična cesta, kmetija pa je vključena tudi v lokalno turistično ponudbo Destinacija Jeruzalem Ormož. Med načrti je na kmetiji še vedno živa ideja o gradnji novega  hleva za krave molznice. Ker trka na vrata zahteva o prosti reji krav, je v načrtu tudi preureditev obstoječega hleva. Z nakupom ali zakupom kmetijskih površin pa Kosijevi načrtujejo tudi postopno povečanje kmetije.   Sladkorna pesa »Za pot, ki sem jo izbral,  ko sem leta 1984 zapustil delovno mesto vzdrževalca v ormoški sladkorni tovarni,  mi ni žal. Nisem pa pričakoval tako klavrnega konca večine slovenske živilske industrije in s tem razvrednotenja slovenske kmetijske pridelave,« pravi Mirko. Je  aktiven na številnih področjih. Najdlje – že od leta 1998, je predsednik Strojnega krožka Ormož. Je tudi gasilec. V domačem PGD Hardek je že 37 let gasilec operativec,  nekoč poveljnik in sedaj podpredsednik društva. Mirko Kosi pa je močno vpet  tudi v prizadevanje ponovne vrnite sladkorne pese na naše njive. Od leta 2012 je predsednik Združenja pridelovalcev sladkorne pese Slovenije, ki je bila od zaprtja sladkorne tovarne v mirovanju. Setev ponovna poteka od 2017., od odprave kvot za sladkor EU. Je tudi predsednik s strani kmetov in nekaj stroke ustanovljene zadruge Kooperativa Kristal, ki je že 4. leto organizator pridelave in odkupa sladkorne pese. Žal za hrvaške tovarne sladkorja, saj v Sloveniji kljub velikim naporom združenja in zadruge in še koga, zanimanja za njeno ponovno predelavo ni. Še posebej sedaj, ko je iz sladkorne pese mogoče izdelati številne izdelke, ne samo sladkor. To ga zelo žalosti. Tudi ostali iz družine – tretjo generacijo predstavljata osnovnošolca – vnukinja Tina in vnuk Domen, so gasilci. Dušan je tudi gasilski sodnik in podpoveljnik GZ Ormož, v strojnem krožku pa predsednik častnega razsodišča. Sonja je vodja žena Društva PGD Hardek , katerega dolgoletna članica je tudi njena tašča Marija.    Kosijevi (od leve): Marija, Mirko, Tina, Sonja, Domen in Dušan.          

Sat, 16. Oct 2021 at 13:30

376 ogledov

Kmečki praznik na Kovačevi domačiji v Nedelici
V prekmurski vasi Nedelica v občini Turnišče zelo uspešno deluje Kulturno društvo Rdeči zvonček Nedelica, ki med drugim ohranja in obuja stare kmečke običaje, opravila in kulinariko. Društvo tesno sodeluje  z zakoncema Vesno in Štefanom Kovačem, ki je sin narodnega heroja Štefana Kovača - Marka, in živita v Ljubljani. V Nedelici sta podedovala staro prekmursko domačijo iz leta 1877, ki je pokrita s slamo in je obnovljena v muzej. Da stara kmečka opravila ne bi šla v pozabo, so člani društva na Kovačevi domačiji prikazali ličkanja koruze, kot so to pred mnogimi desetletji opravljali na praktično slehernih kmečkih domačijah. Tako so člani letos že 11. pripravili to prireditev. Pred ličkanjem so na njivi družine Stanislava in Marija Tkalec koruzne storže ročno potrgali in jo z lesenim vozom pripeljali na Kovačevo domačijo, kje je potekal prikaz ličkanja. Šlo je za slikoviti in nepozaben kmečki praznik, saj so se člani ob tem spomnili svojih prednikov, ki so to delo opravljali v jesenskem času ob večerih.  Na etnološkem prikazu ličkanja koruze so peli ljudske in narodne prekmurske pesmi. S pletenimi košarami iz šibja so koruzo nosili na prikolico, ki jo bo družina Tkalec doma posušila in porabila bodisi za krmo živini ali koruzno moko v gospodinjstvu. Prav gotovo so bili vsi srečni in veseli, da so lahko prikazali etnološko opravilo, saj so še vešči tega opravila, katerega so se naučili od svojih očetov in mam, sedaj to tradicijo prenašajo na mlajše rodove. Ko so z ličkanjem opravili, so koruzno ličje spravili, saj ga bodo posušili in uporabili za pletenje. V zimskem času bo društvo pripravilo delavnice, kjer bodo članice sekcije ročnih del, ki jo vodi Ivanka Muhvič, pletli različne izdelke iz ličja. Ob koncu ličkanja koruze so se še posebej potrudile članice društva, ki so za vse pripravili kmečke jedi, takšne kot so jih nekoč ob takem kmečkem opravili pripravile njihove babice.  Člani društva pa so iz svojih  kleti prinesli vino. Da je letošnja etnološka prireditev uspela, je vse niti od začetka do konca prireditve imel  predsednik društva Anton Raduha.   Jože Žerdin

Wed, 13. Oct 2021 at 15:01

314 ogledov

Odranski vinogradniki so stisnili 1.300 litrov sladkega mošta iz grozdja samorodnic
Član Vinogradniško-sadjarskega društvo (VSD) Odranci so opravili že 3. trgatev grozdja samorodnic. Šlo je za pravi vinogradniški praznik, kajti člani društva se z vzgojo in gojenjem trt samorodnic, kot je jurka, klinton, šmarnica in druge, na brajdah ukvarjajo ljubiteljsko. Ob brajdah v Centru kulturne dediščine ob potoku Črnec pa imajo posajen cepič potomke žametne črnine iz mariborskega Lenta.  Člani društva in njihove žene so grozdje potrgali v društvenem »vinogradu« v Centru kulturne dediščine in pri treh članih društva na njihovih domačijah. Pri Matiji Kuzma v Črenšovcih in  Helmutu Gradišniku in Vinciju Smeju. Ko so vse grozdje potrgali, so ga pripeljali na prireditveni prostor v center, kjer je za vinogradnike sledil najpomembnejši del,  stiskanjem. Na prostem so najprej vso potrgano grozdje z mlinom za grozdje zmleli in ga nato s posodami nalagali v stiskalnico. Grozdje so stiskali z ročno stiskalnico. Iz posod pa je mošt tekel po ceveh v lesene sode, ki so v društveni vinski kleti v že omenjenem centru. Odranski vinogradniki so stisnili kar 1.300 litrov sladkega mošta, ki ga bodo negovali v alkoholno pijačo. Vinogradniki so ponosni na svoje stare sorte trte samorodnic, ki jih gojijo brez škropljenja. Ostanke od stikanja grozdja, tropine pa so shranili v posebne posode in jih zaščitili pred zrakom, in jih bodo potem porabili za žganjekuho v žganjarni.   Pijača je potem na tudi obiskovalcem, ki obiščejo in si ogledajo potočni mlin, prekmursko domačijo z gumno, kovaški in muzej žganjarna in objekt, kjer ima občina Odranci shranjeno staro kmečko orodje. Vsi objekti so pokriti s slamo. Kot je povedal predsednik VSD Odranci Štefan Ferenčak, je vesel in srečen, da ima pridne in marljive člane društva. Ti včasih imajo tudi zimske trgatve grozdja samorodnic.   Odransko društvo je staro 23 let, ki združuje in povezuje 48 članov. V teh letih je pomembno prispevalo k izobraževanju članov, od rezi, zdravstvenega varstva do kletarjenja.   Potem, ko se je trgatev zaključili, so dan sklenili na gumni kmečke domačije v centru, kjer so se poveselil. Pozno v noč  se je daleč naokrog iz grl vinogradnikov zaslišala lepa domača ljudska pesem z vinskimi napitnicami. Jože Žerdin

Tue, 12. Oct 2021 at 15:34

213 ogledov

Od semena do platna na Otoku ljubezni
Šest članic društva je letos na rečnem Otoku ljubezni v Ižakovcih ob Muri prvič v ograjenem prostoru ob tkalski delavnici Zavoda za kulturo, turizem in šport Beltinci posejalo industrijsko rastlino lan. Šlo je za  25 kvadratnih  metrov velik prostor, ki so ga za ta namen članice skrbno pripravile. Prostor, kjer je rasel lan, je bil ograjen s spleteno ograjo iz šibja. Kot so povedale, jih tovrstno opravilo veseli in so se ga naučile od svojih mam in babic.  Ves čas njegove rasti so ga negovale, spremljale so  njegovo zorenje. Nad njim so bili navdušeni tudi obiskovalci in turisti, ki so obiskali otok, saj je je bil najlepši takrat, ko je v sinje modri bari cvetel. Sto dni po setvi je dozorel. Ko lan dozori se ga ne žanje, ampak ročno pomika, suši in pred obdelavo še večkrat namaka v vodi.    V okviru postopka od semena do platna so si že pred leti nabavile vse pripomočke ali pa jih poiskale na podstrešjih starih hiš. Brž, ko so lan pomikale, so v tkalski delavnici prikazale vse faze postopka od semena do platna. Pokazale so, kako  se lan najprej suši na soncu. Nekoč so imele za namen sušenja tudi izdelane pečnice, kjer so spodaj kurili z drvmi, zgoraj pa so položili lan, da se je sušil. Nato je sledil postopek odstranjevanja semena na lesenih riglah, drugi postopek sušenja lanu, oziroma polaganje lanu na travo, ko dobi drugačno, svetlo rjavo barvo. Nato je sledil postopek trenja lanu, pri čemer se »tolče« tako dolgo, da se naredijo niti. Nato so naredile »koudile«,skupek teh vlaken. Sledi delo na kolovratu, kjer se vlakna predejo v niti. Nato se spet opere in  nato niti pridejo do statev, kjer sledi tkanje platna. Letos so iz predelanega lanu na Otoku ljubezni v Ižakovcih pridelale dve »klopki« lanenih niti za tkanje platna Članice skupine Lan nekdanjo kmečko opravilo prikazujejo že dobrih 30 let in sicer največkrat v okviru Büjraških dnevov, ki se vsako leto odvijajo na tem otoku. Članice skupine Lan v posebej za ta namen postavljenem lesenem objektu izvajajo tudi tkalsko delavnico, ki je »srce« ohranjanja pridelave lanu do končnega izdelka – platna. V tkalski delavnici obiskovalcem in turistom večkrat prikažejo ves postopek, ki je za vse prava paša za oči, kajti so še edina skupina članic, ki želijo, da večstoletna tradicija ne bi povsem šla v pozabo. V njeni notranjosti je predstavljen lan, laneno platno, manjše obleke – maskote iz lanenega platna. Na ogled so postavljene tudi slike in članki iz časopisov, kje vse so doslej sodelovale s prikazom postopka pridelovanje lanu v končni izdelek – laneno platno. Svoje znanje prenašajo tudi na mladi rod. Pred leti so z osnovnošolsko mladino pripravile tkalske delavnice. Z zanimanjem so sprejeli na etnološko – kulturnih prireditvah v Črenšovcih na Jenamena festivalu, na Bistrici na Mlinarskih dnevih, na sejmu AGRA v Gornji Radgoni, na folklornem festivalu v Beltincih, na Ciglarskih dnevih na Melincih in še kje. Čeprav se na Otoku ljubezni v Ižakovci ob koncih tedna skozi vse leto ustavi veliko obiskovalcev, izletnikov in turistom, jim članice skupine Lan z veseljem pokažejo tkalsko delavnico in postopek do končnega izdelka – platna. Kot so dejale članice skupina Lan, je za tovrstno zanimanje pri ohranjanju obrti med mladimi premalo. Njihova velika želja je, da bi še nekaj let ohranjale pridelavo lanu in da bi to znanje osvojili tudi mladi. Pridelava lanu in tkanje platna je bilo v Ižakovcih najbolj razširjeno leta 1955, nato pa je dejavnost povsem zamrla. Vnovič so jo iz pozabe obudili leta 1992.   Jože Žerdin    

Mon, 11. Oct 2021 at 14:16

341 ogledov

Za posodobitve namakalnih sistemov
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je minuli petek, 8. oktobra 2021 objavilo 2. javni razpis za naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Za ukrep so na voljo 4 milijoni evrov nepovratnih sredstev. Kot pravijo na kmetijskem ministrstvu, javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna Republike Slovenije (RS)  iz Sklada za okrevanje in odpornost. Ključni pogoj je, da gre za investicije v infrastrukturo, ki je namenjena dvema ali več uporabnikom (če je uporabnik le eden, govorimo o investiciji na kmetijsko gospodarstvo, te pa se podpirajo iz podukrepa 4.1). Zato so upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa tako fizične, kot tudi pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izvedbo tehnoloških posodobitev namakalnih sistemov. Upravičeni stroški, ki jih lahko upravičenec uveljavlja na javnem razpisu, so investicije v tehnološke posodobitve črpališča ter dovodnega omrežja namakalnih sistemov vključno z ureditvijo vodnega vira. Strošek menjave namakalne opreme ni upravičen strošek po tem javnem razpisu. Namakalni sistem mora po tehnološki posodobitvi izkazovati potencialni prihranek vode v višini najmanj 15 % glede na stanje pred tehnološko posodobitvijo namakalnega sistema. Ministrstvo s stopnjo podpore, ki znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov, daje jasen signal potencialnim vlagateljem k čim večjim vlaganjem v namakalne sisteme, saj se s tehnološko posodobitvijo namakalnih sistemov podaljšuje življenjska doba že zgrajenih namakalnih sistemov, obenem pa se tudi zmanjšuje poraba vode za potrebe kmetijstva. Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točk Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter  Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.  

Zadnji komentarji

Miz Nelez :

17.08.2019 05:55

Stvar zaupanja!
Miz Nelez :

8.11.2018 06:41

V SLO ?

Prijatelji

uros neudauerziliute88edita editaFlexo EcoAlenka NagličAlen  OsenjakKMEČKI GLASMarinka Marinčič  KMEČKI GLASKMEČKI GLAS Franc FortunaVlasta Kunej KMEČKI GLASBarbara Remec KMEČKI GLASKristijan  Hrastar KMEČKI GLASDragica Heric KMEČKI GLASDarja Zemljič  KMEČKI GLAS

NAJBOLJ OBISKANO

Kmetija Unuk, Zgornje Jablane na Dravskem polju: Bučno olje nadomestilo sladkor